instagram 17846692138173484

数年振りにGTO入庫!#MITSUBISHIGTO